Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Στην Ε&ΜΥ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία εφαρμογής συστημάτων HACCP και ISO, από τη σχεδίαση, εκπόνηση του εγχειριδίου, εκπαίδευση του προσωπικού, τεχνική υποστήριξη κατά την πιστοποίηση του συστήματος, μέχρι τον έλεγχο της εφαρμογής του.

Τα κυριότερα στάδια υλοποίησης αυτών των συστημάτων είναι:

 • Διαγνωστική επιθεώρηση
  Εστιάζοντας  στην ιδιαιτερότητα της κάθε επιχείρησης καταλήγουμε σε προτάσεις βελτίωσης των υποδομών και του εξοπλισμού για την πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών οδηγιών .
 • Ανάλυση επικινδυνότητας
  Η ανάλυση γίνεται με βάση τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία , αλλά και τα σύγχρονα επιδημιολογικά στατιστικά δεδομένα.
 • Ακριβής καθορισμός κρίσιμων σημείων ελέγχου (CCP’s) και προ απαιτούμενων λειτουργικών προγραμμάτων (OPRP’s)
  Ορισμός κρίσιμων ορίων ,και λειτουργικών ορίων αντιστοίχως , ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης αυτών και ορισμός διορθωτικών ενεργειών . Υλοποίηση των διαδικασιών εφαρμογής του συστήματος και ανάπτυξη συστήματος καταγραφής και αρχειοθέτησης.
 • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια πιστοποίησης
  Πλήρης υποστήριξη από την Ε&ΜΥ κατά τη διάρκεια πιστοποίησης του συστήματος από τον φορέα πιστοποίησης.
 • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των προτύπων HACCP BRC, ISO 22000:2018, ISO 9001:2015, κλπ.
 • Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα ορθής υγιεινής πρακτικής
  Το προσωπικό εκπαιδεύεται για να καταστεί ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του συστήματος HACCP.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κάθε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο των τροφίμων οφείλει εκ του νόμου να εφαρμόζει συγκεκριμένους κανόνες υγιεινής που διασφαλίζουν την ασφαλή και υγιεινή παραγωγή, επεξεργασία, συσκευασία, αποθήκευση, διακίνηση και διάθεση των τροφίμων.

Αυτοί οι κανόνες, καθώς και το σύστημα HACCP, περιγράφονται αναλυτικά στα εγχειρίδια “ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ” το περιεχόμενο των οποίων βασίζεται κατά κύριο λόγο στους κανονισμούς της ΚΥΑ 487/4.10.2000(ΦΕΚ 1219β) και στον Κώδικα Τροφίμων & Ποτών και επιπλέον ελέγχεται για την εγκυρότητά του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του  Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο-και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία- μία από τις βασικές απαιτήσεις για όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων είναι η δημιουργία Αρχείου Τεκμηρίωσης του τηρούμενου από αυτές Συστήματος Διασφάλισης της Υγιεινής των Τροφίμων.

Το Αρχείο Τεκμηρίωσης περιλαμβάνει την δημιουργία αποδεικτικών εγγράφων, την συγκέντρωση πιστοποιητικών, δεδομένων χρήσης και λειτουργίας καθώς και την αρχειοθέτηση εγγράφων σε ομαδοποιημένους Φακέλους – Αρχεία.

Το Αρχείο Τεκμηρίωσης της Υγιεινής των Τροφίμων οργανώνεται, ενημερώνεται και φυλάσσεται με ευθύνη της επιχείρησης και πρέπει να είναι προσβάσιμο σε κάθε αρμόδιο Ελεγκτικό Φορέα.

Η οργάνωση και επιτήρηση του Αρχείου Τεκμηρίωσης του Συστήματος Διασφάλισης της Υγιεινής είναι θεμελιώδους σημασίας για το κύρος της κάθε επιχείρηση καθώς με την ύπαρξή του :

 • Επιβεβαιώνεται η οφειλόμενη εκ του νόμου επιμέλεια της επιχείρησης για τη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων.
 • Διευκολύνεται το έργο των εσωτερικών ελέγχων της επιχείρησης για την εύρυθμη λειτουργία της.
 • Διευκολύνεται το έργο των ελεγκτών του ΕΦΕΤ για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης της επιχείρησης με την κείμενη νομοθεσία.

Το τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Ε&ΜΥ με την πολύχρονη εμπειρία στην εφαρμογή του συστήματος HACCP αναλαμβάνει την οργάνωση και τήρηση του Αρχείου Τεκμηρίωσης για την επιχείρησή σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ και εγγυάται την επιτυχία της επιχείρησής σας κατά τη διεξαγωγή της  ελεγκτικής διαδικασίας του ΕΦΕΤ.